របៀប​នៃ​ការ​ទាញ​យក​អូអេស Ubuntu | How to Download Ubuntu Server 20.04 LTS

Description រៀន​ទាញ​យក​កម្មវិធី​របស់​ម៉ាស៊ីន​មេ យូប៊ុនទូស។ This video for how to download the ubuntu server and desktop from the original website. ⏰⏰ Time

Read more